P-mob 1981 del 2 - Anfall och slå!
Skapad av
Alekanderu
Startar 2016-10-23 20:00

OBS! APEX KRÄVS!

Schema:
19:30 - server uppe
19:35 - briefing för plut/gruppchefer (övr frivillig närvaro)
19:50 - information för alla
20:00 - spelstart


Praktisk info och husregler:
* ACE Basic (obs, förändring) Medical system. Revive är aktiverad men bleedout timer är kort. Stupade kommer att få möjlighet till respawn vid ett antal tidpunkter under scenariot.
* Använd ej markörer på kartan för målangivning. Markörer får sättas ut under ordergivning (innan såväl som under spel) men inte under strid eller motsvarande.
* Ta ej fiendens materiel.
* Begränsad tillgång på sambandsmateriel. Troligen får endast plutc samt gruppchefer radio. Om gruppchefen går ner - ta radion!

Notera att samtliga understödsfordon nu utgått ur scenariot. Ikv 91 för att den var buggad och pvpjtgb 1111 för att den visade sig passa dåligt in i upplägget av scenariot.
TNR 070030
FRÅN: SIGURD VIKTOR
TILL: BERTIL SIGURD


LÄGET I STORT (länk)

BRIGADENS UPPGIFT (länk)

BATALJONENS UPPGIFT (länk)

KOMPANIETS UPPGIFT

3. kompaniet (SV) har under kvällen/natten genomfört en omfattningsrörelse norr om fiendens ställningar och skall genomföra ett flankerande anfall in på djupet av fiendens gruppering. Anfallsmålet är en bedömd grupperingsplats för stab- och trossförband, belägen i ett fabriksområde nära E4. Syftet är att riva upp fiendens gruppering samt att avskära fientliga förband grupperade i försvarslinje längs E4.

Egen spaning har avslöjat en fientlig försvarslinje strax norr om anfallsmålet, längs en höjdsträckning. Vårt kompani skall framrycka dolt till utgångsläge för anfall, därefter så skyndsamt som möjligt bryta igenom denna försvarslinje för att kunna fortsätta framryckningen och ta anfallsmålet. För detta ändamål har vårt kompani tilldelats understöd från brigadartilleri (haubits) samt bataljonsartilleri (grk).


PLUTONENS UPPGIFT

2. pluton (BS) är förpluton. Plutonen skall inledningsvis framrycka före resten av kompaniet, i syfte att skydda kompaniets framryckning. Därefter skall plutonen ansluta till kompaniet och delta i anfallet.

1:a skedet - Framryckning

ORIENTERING

Enligt tidigare spaning bedöms fienden ha förposter och patruller framför sin försvarslinje. Det är viktigt att fienden inte får observera hela vårt kompanis framryckning. Egna spaningsförband har tidigare bedrivit stridsspaning i området för att vilseleda fienden. Därför är det troligt att fienden kommer bedöma en enskild plutons närvaro som ytterligare vilseledning och inte höja sin beredskap.


ORDER

BS skall nedkämpa alla fiender som påträffas längs kompaniets framryckningsväg.
BS skall därför ta terräng längs vägen intill UPK KERSTIN samt nedkämpa påträffade fiender. Därefter skall plutonen hålla tagen terräng och invänta resten av kompaniet.

Efter att uppgiften är utförd ansluter BS till kompaniet och framrycker dolt till plutonens utgångsgruppering för anfall.


FIENDEN

Fienden bedöms bestå av en eller ett fåtal patruller och/eller förposteringar av stridspars storlek.


EGNA FÖRBAND

BS löser uppgiften utan understöd från övriga kompaniet, då det är viktigt att fienden i detta skede inte blir medveten om vår fulla styrka.

En skyttegrupp (HB) ur 2. plutonen har avdelats som närskydd åt kompaniets fordonsavlämningsplats. De kan komma att frigöras för andra uppgifter men endast på kompanichefs order.


SAMBAND OCH LEDNING

Sigurd Viktor - kompanichef
Bertil Sigurd - plutonchef

UNDERHÅLL

Förbandsplats är upprättad vid kompaniets fordonsavlämningsplats. En sjvtgb 1314 finns tillgänglig för transport av skadade från stridsområdet till förbandsplatsen.2:a skedet - Genombrytande av försvarslinjen


ORIENTERING

Vårt anfall mot försvarslinjen föregås av stormeld från brigad- och bataljonsartilleri. Eld i målet klockan 01:00:00. Stormelden pågår i 3 minuter och avslutas med rök i syfte att skyla vår framryckning. Vid stormeldens upphörande ger kompanichef signal för anfall genom radiokommando samt grön signalpatron. Belysning av stridsfältet sätts in klockan 01:03:00 och upphör 01:20:00.

Kompaniet skall storma och ta fiendens stridsställningar. Alla fiender som gör motstånd skall nedkämpas. Folkrätten skall respekteras.

Anfallet utförs på tre plutoners bredd av AS, BS samt CS. DS är reservpluton.


ORDER

BS skall storma och ta fiendens stridsställning benämnd GRETA BLÅ.

När fienden är nedkämpad skall plutonen ta eldställningar söderut i syfte att avvärja fientliga motanfall. Beredduppgift att fortsätta anfallet i sidled för att understödja sidoförbands anfall. På signal från kompanichef skall plutonen fortsätta framryckningen mot anfallsmålet.

Tilldelad tid för anfallsuppgiften är 30 minuter.


FIENDEN

GRETA BLÅ bedöms hållas av fientligt förband av halvplutons storlek. Fi har tillgång till understödsvapen i form av tunga kulsprutor och pvpj. Minst ett nedgrävt pansarfordon har observerats i plutonens anfallsområde.


EGNA FÖRBAND

Sidoförband är AS samt CS. Samband med sidoförband sker via kompaniledning. DS är reservpluton och insätts i anfallet enligt kompanichefens order.


SAMBAND OCH LEDNING

Se ovan


UNDERHÅLL

Se ovan3:e skedet - Ta anfallsmålet


ORIENTERING

När fiendens försvarslinje är genombruten skall kompaniet på kompanichefens signal fortsätta framryckningen mot anfallsmålet. Kompaniet skall ha nått utgångsgruppering senast klockan 01:50:00. Förbekämpning av målet genom insats av bataljonsartilleri (grk) kommer att ske klockan 01:50:00. Ljusförhållandena vid tiden för detta anfall bedöms ej kräva stridsfältsbelysning.

Anfallsmålet skall tas och samtliga byggnader rensas från fiender. Därefter skall kompaniet försvara tagen terräng och invänta vidare order.


ORDER

BS skall framrycka längs den väg som är markerad på kartan till sin utgångsgruppering för anfall. Anfallet sker på kompanichefens signal.

Plutonens anfallsmål är den del av fabriksområdet som benämns område ESTER GRÖN. Beredduppgift är att ta övriga fabriksområdet i den händelse sidoförbands anfall ej kan fullföljas.


FIENDEN

Anfallsmålet bedöms hållas av fi stab- och trosspersonal. Exakt styrka okänd men bedömt plutons storlek.


EGNA FÖRBAND

Se ovan


SAMBAND OCH LEDNING

Se ovan


UNDERHÅLL

Se ovan

Arma3Sync
@ace3 @acex_a3 @cba_a3 @cup_terrains_core @cup_units @cup_vehicles @cup_vehicles_ace_compat @cup_weapons @mrt_accfncs @rds_civpack @sfp @sfp_objects @task_force_radio @tryk @us_military_mod_a3 @vt5 @zsn_coldwar @zsn_soviet_troops_disclose

Läs vår Arma3Sync guide, https://docs.anrop.se/arma3/getstarted/arma3sync/

Lägg till följande URL som autoconfig,

Bertil Sigurd (2 / 2)
Plutonchef
ZluskeN
Plutonsjukvårdare
CptHellholm
Erik Bertil (skytte) (3 / 7)
Gruppchef (pskott 68)
Operationen har redan varit
Stf gruppchef (pskott 68)
Operationen har redan varit
Ksp-skytt
Nikke
Ksp-laddare
SgtApple
Skyttesoldat (pskott 68)
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (pskott 68)
Adams
Sjukvårdsman (pskott 68)
Operationen har redan varit
Filip Bertil (skytte) (6 / 7)
Gruppchef (pskott 68)
Toktotte
Stf gruppchef (pskott 68)
Sjoquist
Ksp-skytt
noggy
Ksp-laddare
Soodis
Skyttesoldat (pskott 68)
Operationen har redan varit
Skyttesoldat (pskott 68)
matheez
Sjukvårdsman (pskott 68)
fniffs
Gustav Bertil (grg) (7 / 7)
Gruppchef (pskott 68)
Trubb
Stf gruppchef (pskott 68)
MalmG
Grg-skytt
Mpenga
Grg-laddare
OllepaJ
Grg-skytt
Stefan
Grg-laddare
Dahlgren
Sjukvårdsman (pskott 68)
JoelBitar
Sigurd Viktor (1 / 1)
Kompanichef
Alekanderu
Logga in
Användarnamn
Lösenord


Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Servers